Polityka Prywatności

Polityka plików “cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików “cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest MPL Services Sp. z o.o.
Czym są pliki “cookie?
Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Do czego używamy plików “cookies”?
Pliki “cookies” używamy w celu: 
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości 
• utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Podstawy prawne przetwarzania
Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (Par 6 pkt.1 lit a RODO), w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (Par 6 pkt.1 lit b RODO). Dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (PAR 6 pkt.1 lit.f RODO).
Czy pliki “cookies” zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików “cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Jak długo będziemy przetwarzać pliki “cookies”?
W przypadku wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies, co 365 dni od daty wyrażenia zgody na ich zapisywanie, będziemy podczas kolejnej Państwa wizyty na naszych stronach prosić o ponowne wyrażenie zgody na ich zapisywanie.
Jakie zabezpieczenia stosujemy na stronach?
Strony internetowe Operatora są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Operator stron internetowych oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania materiałów reklamowych oraz zamówionych newsletterów. Operator zapewnia użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z baz danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: MPL Services Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice, tel. +48 122587365, email: info@mplservices.pl. 
W sprawie przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej: iod@mplservices.pl.
Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i zakresie:
• Podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie Konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym: imię, nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak: adres do realizacji zamówienia, numer telefonu, adres email – oraz prowadzenie historii zamówień oraz informowanie o statusie realizacji zamówienia.
• W celu świadczenia usług niewymagających założenia konta, tj. przeglądanie stron https://skybistro.pl przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych treści zawartych na stronie, dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP; 
• W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe podane przy zakupie produktów lub przy założeniu konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej; 
• W celu marketingu towarów i usług oferowanych przez MPL Services Sp. z o.o., w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa przy utworzeniu konta i jego aktualizacji. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. 
Podanie przez Państwa w/w danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez MPL Services Sp. z o.o.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach: 
• kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę; 
• kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez okres 5 lat;

Dane dotyczące zamówień usług płatnych będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło dane zdarzenie lub złożono zamówienie. 
Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom: 
• organom państwowym, np. prokuratura, policja, Prezes UOKiK, 
• dostawcom usług, z których MPL Services Sp. z o.o. korzysta przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji Zamówienia lub procedowania płatności.
Na podstawie RODO mają Państwo prawo do: 
• żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
• żądania sprostowania swoich danych osobowych; 
• żądania usunięcia swoich danych osobowych; 
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
• żądania przenoszenia danych osobowych. 
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO mogą Państwo złożyć skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).